REGULAMIN APLIKACJI „Alloweat”

§1 DEFINICJE

1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej, mają następujące znaczenie:
a) Alloweat – aplikacja opracowana oraz prowadzona przez Utrition Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Gospodarcza 26 20-213 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000835147, NIP: 9462696354, REGON: 38582983000000, kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 zł, (dalej jako Utrition lub Usługodawca, lub Otrzymujący), udostępniana w wersji webowej oraz mobilnej, w ramach której Usługodawca  na podstawie niniejszego Regulaminu, przy pomocy drogi elektronicznej, świadczy usługi na rzecz Dietetyków i umożliwia korzystanie z aplikacji przez Klientów Dietetyka w ramach dostępu nadanego im przez Dietetyków.
b) Cennik – zestawienie cen usług oferowanych przez Usługodawcę w ramach aplikacji Alloweat umieszczony w aplikacji Alloweat oraz na stronie internetowej: https://alloweat.com
c) Okres Testowy – okres, w którym Dietetyk może bez uiszczenia opłaty testować Alloweat na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
d) Okres Rozliczeniowy – Miesiąc świadczenia płatnych usług przez Alloweat. Okres rozliczeniowy trwa od dnia potwierdzenia dokonania zapłaty do dnia, poprzedzającego koniec kolejnego miesiąca świadczenia usług (np. 1 czerwca- 30 czerwca, 15 lipca – 14 sierpnia). W przypadku płatności pomiędzy 29 a 31 dniem danego miesiąca, system zapisuje dzień świadczenia usług jako 28 dzień danego miesiąca. 
e) Dietetyk lub Administrator – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (w tym dietetyk, psychodietetyk, trener oraz przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą związaną z dietetyką), korzystająca z usług świadczonych w ramach Alloweat, która dokonała rejestracji w ramach aplikacji Alloweat oraz zaakceptowała Regulamin w celu korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę, a także powierzenia mu przetwarzania danych osobowych, w celu możliwości korzystania z aplikacji Alloweat. Dietetyk z wykorzystaniem usług i narzędzi oferowanych w Alloweat udziela Klientom Dietetyka porad w zakresie dietetyki, zasad zdrowego żywienia, w ramach prowadzonej przez siebie działalności zawodowej. Dietetyk w dalszej części Regulaminu może być również nazywany zbiorczo „Użytkownikiem”.
f)  Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
g) Konto – Konto Dietetyka lub Konto Klienta Dietetyka.
h) Konto Dietetyka – osobiste konto zakładane przez Dietetyka w aplikacji Alloweat, za którego pośrednictwem Dietetyk może w szczególności: umieszczać dane Klienta Dietetyka i zarządzać danymi Klienta Dietetyka, udzielać dostępu do Alloweat dla swoich Klientów Dietetyka, tworzyć i edytować Profil Dietetyka.
i) Konto Klienta Dietetyka – osobiste konto zakładane przez Klienta Dietetyka, za pośrednictwem linku dostępu wysyłanego Klientowi Dietetyka przez Dietetyka w aplikacji Alloweat, umożliwiające Klientowi Dietetyka dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę i Dietetyka, w tym dostęp do Materiałów i możliwość korzystania z aplikacji mobilnej.
j) Login – adres e-mail lub numer telefonu – personalizująca Dietetyka lub Klienta Dietetyka, która jest wprowadzana w aplikacji Alloweat w procesie rejestracji, a następnie umożliwia logowanie do konkretnego Konta Dietetyka lub konkretnego Konta Klienta Dietetyka. 
k) Materiały – wszelkie opracowania, treści, zdjęcia i informacje zamieszczane w aplikacji Alloweat zarówno przez Usługodawcę, jak i Dietetyka, służące świadczeniu usług przez Dietetyka na rzecz Klienta Dietetyka w dziedzinie dietetyki oraz porad żywieniowych.
l) Klient Dietetyka – podmiot korzystający z usług Dietetyka, którego dane zostały wprowadzone przez Dietetyka w ramach aplikacji Alloweat, który ma dostęp do własnego Konta Klienta Dietetyka w aplikacji Alloweat, utworzonego dla niego przez Dietetyka.
m) Profil Dietetyka – funkcjonalność aplikacji Alloweat zawierająca w szczególności: informacje o Dietetyku, a także dane i Materiały opracowywane i udostępniane przez Dietetyka Klientom na zasadach określonych w Regulaminie. Dietetyk samodzielnie zarządza Profilem za pośrednictwem Konta Dietetyka i jest wyłącznie odpowiedzialny za treści umieszczane na Profilu Dietetyka, w tym może w szczególności dodawać własne produkty, przepisy lub materiały edukacyjne, a także zmieniać hasło lub zdjęcie profilowe.
n) Regulamin – niniejszy regulamin aplikacji Alloweat.
o) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
p) Ustawa – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

§2 ZAKRES PRZEDMIOTOWY REGULAMINU

1. Regulamin określa ogólne zasady i warunki korzystania z aplikacji Alloweat, a w szczególności:
a)  warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
b)  standardy techniczne niezbędne do korzystania z usług;
c)  zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
d)  Kont Dietetyków i Kont Klientów Dietetyka;
e)  rodzaje usług odpłatnych;
f)  składanie i rozpatrywanie reklamacji;
g)  regulacje dotyczące danych osobowych Klientów Dietetyka;
h)  prawa autorskie;
i)  postanowienia końcowe.

2. Alloweat to aplikacja internetowa, za której pośrednictwem Utrition świadczy na rzecz Dietetyków usługi polegające na umożliwieniu korzystania przez Dietetyków ze wszystkich funkcjonalności Alloweat, ich wykorzystania w zakresie prowadzonej przez nich działalności zawodowej, związanej z udzielaniem Klientom Dietetyka porad z zakresu żywności i żywienia, zasad zdrowego żywienia oraz układania rozwiązań dla Klientów Dietetyka. Utrition oferuje również aplikację mobilną dedykowaną dla Klientów Dietetyków powiązaną z Aplikacją Alloweat.


§3 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Korzystanie z Alloweat w wersji webowej wymaga spełnienia następujących standardów technicznych: 
a)  dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW oraz wyświetlania obrazu w rozdzielczości min. 1280 × 800 pikseli;
b)  przeglądarka obsługująca JavaScript oraz pliki Cookies;
c)  aktywne połączenie z siecią Internet, przy czym zalecaną prędkością jest minimum 10 Mbps; 
d) aktywne konto poczty elektronicznej. 

2. Utrition zachęca do korzystania z Alloweat w wersji webowej za pośrednictwem zaktualizowanej wersji przeglądarki Google Chrome. Korzystanie z Alloweat przy pomocy innego oprogramowania lub zdezaktualizowanych wersji przeglądarek internetowych wskazanych w niniejszym ustępie jest możliwe, przy jednoczesnym uwzględnieniu, iż niektóre funkcjonalności Alloweat mogą nie działać prawidłowo. 

3. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet używanie Alloweat może powodować ryzyko ingerencji osób trzecich w treść danych przesyłanych między Utrition a Dietetykiem, aby ograniczyć to ryzyko Usługodawca, zachęca do korzystania z wyłącznie aktualnych wersji oprogramowania antywirusowego oraz regularnego aktualizowania oprogramowania na urządzeniach, z których Użytkownik korzysta.  

4. Użycie oprogramowania, które za zadanie ma blokowanie treści reklamowych może poważnie utrudnić lub nawet uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych w ramach Alloweat. W razie wystąpienia takich trudności Usługodawca zaleca wyłączenie ww. oprogramowania.

5. Zablokowanie przez Dietetyka lub Klienta Dietetyka używania plików cookies, może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych przez Alloweat. 

6. Część Materiałów zamieszczonych w aplikacji przez Usługodawcę, w szczególności zdjęcia, są materiałami wygenerowanymi przy pomocy narzędzi AI.

§ 4 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Dostęp do wszystkich funkcjonalności Alloweat, związanych z usługami świadczonymi przez Utrition wymaga rejestracji zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Utrition świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Ustawy.

3. Rozpoczęcie świadczenia usług w ramach Alloweat przez Utrition wymaga założenia Konta, przy czym Konto Dietetyka zakłada Dietetyk osobiście, a Konto Klienta Dietetyka zakłada Klient Dietetyka za pośrednictwem linku otrzymanego od Dietetyka w wiadomości e-mail. W takim wypadku kliknięcie linku przekierowuje Klienta Dietetyka do formularza aktywacyjnego.

4. Dietetyk jako strona zawartej z Utrition umowy jest odpowiedzialny za zawarcie odpowiedniej umowy z Klientem, dla którego konto zostanie założone. 

5. Założenie Konta Dietetyka wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego, a w przypadku Konta Klienta Dietetyka wymaga wypełnienia formularza aktywacyjnego, oraz w zależności od kategorii użytkownika wskazania danych osobowych określonych jako obowiązkowe, utworzenia Loginu (poprzez wskazanie adresu e-mail lub numeru telefonu) oraz hasła dostępu, a także zaakceptowania niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności Alloweat. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności Alloweat, jest dobrowolne jednak konieczne w celu założenia Konta, brak akceptacji Regulaminu lub Polityki Prywatności Alloweat uniemożliwia założenie Konta.

6. Aktywacja Konta Dietetyka wymaga potwierdzenia zgodnie z instrukcją wysłaną za pośrednictwem poczty e-mail na wskazany przez rejestrującego Użytkownika w formularzu adres. Podany w czasie rejestracji adres e-mail służyć będzie bieżącej komunikacji Utrition z Użytkownikiem w związku ze świadczeniem przez Utrition usług na rzecz Użytkownika.

7. Po aktywacji Konta Dietetyka nie ma możliwości udostępnienia loginu i hasła innej osoby. W przypadku wykrycia korzystania z jednego konta przez więcej niż jednego użytkownika istnieje możliwość zablokowania konta przez Administratora. 

8. Rejestracja w Alloweat jest bezpłatna. Rejestracji w Alloweat może dokonać tylko osoba pełnoletnia. Po zarejestrowaniu się w Alloweat każde logowanie na Konto będzie się odbywać przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

9. Użytkownik, wysyłając formularz rejestracyjny, oświadcza, że:
a)  podane w nim dane są kompletne i zgodne z istniejącym stanem faktycznym;
b)  podane przez niego dane nie naruszają żadnych praw osób trzecich,
c)  zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności Alloweat i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności Alloweat następuje przez kliknięcie okienka wyboru przed założeniem Konta,
d)  nie będzie korzystał z Alloweat w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie niedozwolonego oprogramowania lub urządzeń, 
e)  zobowiązuje się do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa, m.in. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i prawa osób trzecich, treści pornograficznie itp.

10. Utrition ma prawo odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że działanie osoby korzystającej z konta jest sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Utrition, lub osób trzecich, lub w jakikolwiek sposób narusza Regulamin. Użytkownikowi, który został pozbawiony prawa do korzystania z Alloweat, Utrition może odmówić utworzenia kolejnego Konta. 

11. Utrition może również zablokować korzystanie przez Użytkownika z usług Alloweat, przy wykorzystaniu, których Użytkownik ten upublicznia materiały lub treści w sposób sprzeczny z Regulaminem, lub naruszający Regulamin, pomimo bezskutecznego uprzedniego wezwania do zaniechania naruszeń.

12. Usługi świadczone przez Utrition przeznaczone są na użytek własny Klientów Dietetyka oraz do wykorzystania przez Dietetyków w ramach prowadzonej przez nich działalności zawodowej w zakresie dietetyki lub porad żywieniowych i nie mogą być wykorzystywane w części, lub całości do żadnych innych celów.

13. Usługi oferowane przez Alloweat nie stanowią świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej i nie stosuje się do nich tejże ustawy w żadnym zakresie. Nie są konsultacją lekarską ani poradą lekarską. Nie mogą być także podstawą do podejmowania bądź zaniechania przez Klienta Dietetyka leczenia, terapii, przyjmowania lub nieprzyjmowania leków itp.

14. Usługi oferowane przez Alloweat nie zastępują bezpośredniej wizyty u lekarza. Tylko bezpośredni kontakt Klienta Dietetyka z lekarzem oraz osobiste zbadanie Klienta Dietetyka przez lekarza umożliwia postawienie diagnozy, podjęcie leczenia lub innych działań o charakterze zdrowotnym.

15. Utrition dopuszcza możliwość czasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych usług świadczonych odpłatnie, w tym także zaprzestania świadczenia usług nieodpłatnych.

16. Koszty związane z korzystaniem z Alloweat związane z zapewnieniem łącza internetowego czy użytkowania sprzętu wymaganego do korzystania z Alloweat ponosi Klient Dietetyka/Dietetyk we własnym zakresie.

17. Klient Dietetyka/Dietetyk jest zobowiązany do korzystania z Alloweat wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. 

18. W sytuacji, w której Dietetyk umożliwi korzystanie z Alloweat za pośrednictwem Konta Dietetyka, swoim pracownikom lub współpracownikom, zobowiązuję się zapoznać te osoby z Regulaminem i Polityką Prywatności Alloweat, a za ich działania lub zaniechania w zakresie, lub w związku z korzystaniem z Alloweat odpowiada jak za działania, lub zaniechania własne.

§ 5 ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dokonywane jest na podstawie przepisów Ustawy i Regulaminu i następuje poprzez założenie i aktywację Konta w Alloweat, z chwilą aktywacji Konta w Alloweat umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną uważana jest za zawartą i rozpoczętą.  

2. W chwili rejestracji Konta, Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku osób korzystających z nieodpłatnych treści udostępnionych za pośrednictwem Alloweat w momencie rozpoczęcia korzystania z Serwisu wyrażają oni zgodę na postanowienia Regulaminu i zobowiązują się do ich przestrzegania.

3. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. Dietetyk lub Klient Dietetyka podając dane, o których mowa w §4 ust. 5 i 6 składa jednocześnie oświadczenie o ich prawdziwości. Niezgodność danych z rzeczywistym stanem faktycznym stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia Konta Dietetyka lub Konta Klienta Dietetyka

4. Dietetyk w ramach jego Konta Dietetyka może zmienić swoje imię i nazwisko.

5. Adres e-mail jest na stałe przypisany do konta, nie ulega on zmianie. 

6. W ramach utworzonego Konta Dietetyka, Dietetyk może w szczególności: 
a)  dodawać treści w swoim Profilu Dietetyka, w tym może dodawać własne produkty, przepisy lub materiały edukacyjne;
b)  dodawać swoje zdjęcie profilowe (w takim wypadku Dietetyk wyraża zgodę na rozpowszechnianie i wykorzystywanie jego wizerunku w ramach Alloweat);
c)  dodawać zdjęcia potraw;

7. Zamieszczenie zdjęcia Dietetyka, Klienta Dietetyka lub zdjęć potraw za pośrednictwem Konta Dietetyka lub Konta Klienta Dietetyka jest równoznaczne z udzieleniem niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie ani terytorialnie licencji na wykorzystanie zdjęcia na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia w celu promocji Usługodawcy. Usunięcie Konta lub Konta Dietetyka nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

8. Zabrania się umieszczania na Koncie zdjęć uznawanych powszechnie za obraźliwe oraz sprzecznych z przeznaczeniem Alloweat. 

9. Zdjęcie oraz inne treści zamieszczone w Koncie, niespełniające wymogów Regulaminu, mogą być usunięte przez Utrition w każdej chwili, bez uprzedzenia.

10. Umieszczenie w ramach Konta Dietetyka znaku towarowego (logo) Dietetyka oznacza zgodę Dietetyka na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie tego znaku towarowego przez Utrition w ramach Alloweat, a także udzielenie przez Dietetyka nieodpłatnej licencji na zamieszczenie znaku towarowego w Alloweat w związku z realizacją Umowy.  

11. Utrition zapewnia Użytkownikom dostęp do własnych danych, możliwość ich poprawiania i uzupełniania. Utrition może powierzyć dostęp do danych osobowych Użytkowników swoim podwykonawcom, w zakresie szczegółowo określonym w Polityce prywatności. Utrition nie udostępnia danych osobom trzecim bez zgody Użytkownika, chyba że obowiązek ujawnienia danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

12. Gdy Utrition nabierze wątpliwości co do prawdziwości danych przekazanych podczas rejestracji Konta, może zwrócić się do Użytkownika o przedstawienie dokumentów potwierdzających te dane.

13. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Utrition Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Gospodarczej 26. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się za jego zgodą wyrażoną podczas rejestracji Konta. Utrition przetwarza dane osobowe zgodnie z:
a) Polityką Ochrony Danych Osobowych,
b) ustawą o ochronie danych osobowych,
c) ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
d) RODO.

14. Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta lub hasła do niego innym osobom, lub podmiotom.

15. Dietetyk może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie poprzez kontakt z Usługobiorcą pisząc na adres email: support@alloweat.com.

16. Dietetyk może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie z zachowaniem okresu wypowiedzenia trwającego do końca okresu rozliczeniowego, w którym rozwiązanie nastąpiło, z uwzględnieniem treści §6 ust. 8.

17. Utrition zastrzega sobie prawo zablokowania Konta Dietetyka w sytuacji, gdy Dietetyk wykorzystuje Konto Dietetyka z naruszeniem obowiązującego prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, dobra osób trzecich, w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami albo jeżeli login jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe, narusza prawo, dobre obyczaje czy dobra osobiste osób trzecich z uwzględnieniem treści §6 ust. 8.

18. O zamiarze zablokowania Konta, Utrition powiadamia Dietetyka z co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem, wzywając do zaniechania lub usunięcia naruszeń, lub ich skutków w terminie trzech dni od otrzymania wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu blokuje Konto Dietetyka. Informacja o zablokowaniu Konta Dietetyka będzie widoczna w panelu logowania do Konta Dietetyka.

19. W ramach korzystania z Alloweat zakazane jest masowe pobieranie, udostępnianie oraz wysyłanie treści umieszczonych w aplikacji. W szczególności zakazane jest:
a) Wykorzystywanie API w celu pobierania treści umieszczonych w Alloweat,
b) Masowe pobieranie treści umieszczonych w Alloweat, 
c) Scrapowanie treści umieszczonych w Alloweat,
d) Korzystanie z innych narzędzi mogących nadmiernie obciążać serwery Utrition.

20. W przypadku naruszenia §5 ust. 20 Dietetyk będzie zobowiązany do uiszczenia Kary Umownej w wysokości 50.000 zł za każde naruszenie. Uiszczenie niniejszej Kary Umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

21. Utrition zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w związku z modernizacją lub przebudową serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego bądź też z innych przyczyn technicznych, w takim wypadku Utrition nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności lub szkody powstałe po stronie Dietetyków, a związane z czasowym zawieszeniem świadczenia usług. 

22. Utrition nie ponosi odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania Dietetyków ani za prawidłowość, przydatność, ani prawdziwość informacji, materiałów, przepisów lub diet publikowanych przez Dietetyków za pośrednictwem Alloweat.

§ 6 DOSTĘP DO PŁATNYCH FUNKCJONALNOŚCI

1. Rejestrując się w Alloweat, Dietetyk może otrzymać darmowy, testowy dostęp do Konta Dietetyka na czas określony, wskazany w informacji udostępnianej przez Alloweat w chwili rejestracji, umożliwiający Dietetykowi korzystanie z wszystkich funkcjonalności Alloweat. W przypadku braku zakupu, po zakończeniu okresu testowego dostęp do Alloweat zostanie odebrany. 

2. Dietetyk może aktywować wszystkie funkcjonalności Konta Dietetyka, decydując się na wykupienie dostępu do określonego w Cenniku pakietu (abonamentu), który w zależności od wyboru Dietetyka może być opłacany cyklicznie co miesiąc lub zgodnie z indywidualną wyceną stworzoną dla Dietetyka przez Utrition.

3. Po Okresie Testowym Dietetyk ma możliwość wyboru pakietu zgodnie z Cennikiem Alloweat pod adresem: https://alloweat.com

4. Informacje o usługach świadczonych przez Utrition, zawarte w Cenniku Alloweat, a także w innych materiałach informacyjnych i reklamowych powszechnie dostępnych, w szczególności opis usług, ich parametry, cechy lub funkcjonalności oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeks cywilnego.

5. Dietetyk, który chce skorzystać z płatnych usług, powinien wybrać odpowiedni pakiet w ramach Cennika – Kliknięcie przycisku, równoznaczne będzie ze złożeniem oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

6. Po dokonaniu płatności przez zewnętrzny system, Dietetyk otrzyma od Utrition wiadomość mailową z potwierdzeniem zawarcia umowy i aktywowania zamówionej usługi. Z chwilą otrzymania potwierdzenia umowa o świadczenie usługi dostępu do płatnych funkcjonalności uważana jest za zawartą. 

7. Brak zapłaty za wybrany przez Dietetyka pakiet (abonament) lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 17 Regulaminu, skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi dostępu do płatnych funkcjonalności i wyłączeniem wszystkich funkcjonalności Konta Dietetyka po 14 dniach od zakończenia opłaconego Okresu Rozliczeniowego. 

8. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług dostępu do płatnych funkcjonalności, zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 16 Regulaminu, nie rodzi po stronie Utrition obowiązku zwrotu wcześniej uiszczonych opłat za wykorzystany przez Dietetyka pakiet (abonament).

9. Płatności elektroniczne w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez operatora płatności. Operatorem płatności online jest Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, NIP 585-13-51-185.

10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Dietetyka kartą płatniczą Operator Płatności dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Dietetyka.

11. W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

12. Płatności cykliczne pobierane są według zasad opisanych w Cenniku Alloweat, z góry, wraz z rozpoczęciem Okresu Rozliczeniowego.

13. W przypadku zmiany pakietu, naliczenie różnicy cenowej realizowane jest w kolejnym Okresie Rozliczeniowym. W przypadku zmiany pakietu na droższy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, przejście na pakiet następuje z chwilą zakupu. Kwota do zapłaty za droższy pakiet zostanie odpowiednio zmniejszona do kwoty stanowiącej różnicę ceny nowego pakietu a rabatu stanowiącego równowartość niewykorzystanych dni w ramach obecnego okresu rozliczeniowego. W przypadku zmiany pakietu na tańszy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, przejście nowy pakiet nastąpi z pierwszym dniem kolejnego okresu rozliczeniowego. Kwota za plan będzie zgodna z cennikiem obowiązującym w momencie zakupu. Dokładne zasady rozliczania umieszczone zostały w ramach Cennika.

14. Po dokonaniu płatności za dany Okres rozliczeniowy, Dietetyk otrzymuje Fakturę VAT zgodnie z zamówieniem na adres mailowy podany w ramach tworzenia konta. Dietetyk wyraża zgodę na otrzymanie Faktury VAT w formie elektronicznej. 

15. Przed dokonaniem każdej transakcji Użytkownik zostanie poinformowany o kwocie do zapłaty w podsumowaniu zlecenia.

16. Każdorazowo na etapie podsumowania zlecenia, przed przekierowaniem na stronę Operatora płatności, Dietetyk ma możliwość wyboru rodzaju pakietu.

§ 6A  PŁATNOŚCI CYKLICZNE

1. W przypadku wyboru Płatności cyklicznej, Dietetyk wyraża zgodę na cykliczne obciążanie przez Utrition karty płatniczej w kwotach wynikających z cennika na podstawie wystawianych faktur VAT dostarczanych na adres email podany w ramach rejestracji. Karta płatnicza będzie obciążana ze stałą częstotliwością, zgodnie z okresem rozliczeniowym przez czas trwania umowy. 

2. Dietetyk jest świadom, że ma prawo do rezygnacji z cyklicznego obciążenia karty w każdym czasie poprzez zgłoszenie w panelu klienta lub kontakt mailowy. W celu uniemożliwienia najbliższego obciążenia Karty, powyższe zgłoszenie powinno zostać dostarczone do końca danego okresu rozliczenowego. 

3. Rozpoczęcie usługi wymaga przeprowadzenia przez Dietetyka transakcji inicjującej z wykorzystaniem mechanizmów autoryzacyjnych wydawcy karty płatniczej (np. wymagane wprowadzenie kodu CV/CVV lub autoryzacja z wykorzystaniem 3D-Secure).

4. Utrition nie przetwarza i nie przechowuje danych karty płatniczych.

5. Dane te będą przechowywane w systemie Operatora płatności.

6. Utrition i Operator płatności są zobowiązani akceptować wszelkie ograniczenia nałożone przez wydawcę karty płatniczej w zakresie płatności automatycznych, w szczególności wprowadzone limity (kwotowe lub ilościowe) dokonywanych transakcji.

7. W przypadku, gdyby Dietetyk dokonał płatności za pomocą kart płatniczych, termin realizacji Usługi liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

§ 7 REKLAMACJE

1. Reklamacje zgłaszane w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług Utrition mogą być składane według wyboru Użytkownika:
a) na adres siedziby Utrition w formie pisemnej, przy czym Użytkownik może skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, z dopiskiem: „REKLAMACJA – Alloweat”,
b)  za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: legal@alloweat.com
c)  za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie https://alloweat.com

2. Reklamacje, w związku złożeniem, których Użytkownik żąda zwrotu części lub całości uiszczonej opłaty (abonamentu) lub środków pieniężnych, które nie zostały zaliczone na poczet abonamentu, muszą być składane na adres siedziby Utrition, w formie pisemnej, przy czym Użytkownik powinien minimalnie w niej zawrzeć imię, nazwisko, adres przypisany do konta Alloweat oraz opis problemu w związku z którym składana jest reklamacja.

3. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Utrition stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji i wskazanej w formularzu rejestracyjnym lub też pocztą tradycyjną w przypadku wyboru takiego sposobu kontaktu.

4. Postanowienia ust. 1-5 powyżej znajdują zastosowanie zarówno do reklamacji dotyczących usług odpłatnych, jak i nieodpłatnych Alloweat, a także stanowią tryb postępowania reklamacyjnego w m.in. umieniu art. 8 ust. 3 pkt 4 Ustawy.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W związku z faktem, że Utrition nie świadczy usług Konsumentom oraz przedsiębiorcom o prawach konsumenta w myśl Kodeksu Cywilnego, Dietetykowi prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje.


§ 9 DANE OSOBOWE KLIENTÓW DIETETYKA

1. Dietetyk potwierdza, iż ma świadomość bycia administratorem danych osobowych swoich Klientów Dietetyka i stanowi jedyny podmiot uprawniony do decydowania o środkach i celach przetwarzania tych danych osobowych. W celu wykonania Umowy zawieranej z Utrition Dietetyk powierza Utrition dane swoich Klientów Dietetyka do przetwarzania, w zakresie wynikającym z Polityki prywatności Alloweat.  

2. Dietetyk, akceptując treść Regulaminu, jednocześnie zawiera z Utrition umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z treścią §10 niniejszego Regulaminu, akceptacja treści Regulaminu prowadzi do zawarcia pomiędzy Dietetykiem, a Utrition umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w formie dokumentowej.

3. Przetwarzanie danych Klientów Dietetyka następuje bez wynagrodzenia.

4. Dietetyk zobowiązuje się do właściwego poinformowania Klientów Dietetyka o sposobie przetwarzania danych przez Utrition.


§ 10 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ DIETETYKA

1. Celem wykonania obowiązków, o jakich mowa w art. 28 RODO, Dietetyk (Administrator) powierza Utrition (Przetwarzającemu) przetwarzanie danych osobowych, a Utrition zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowieniami niniejszego § 9 Regulaminu.

2. Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych następujących kategorii osób, których dane dotyczą:
a)  pracowników i współpracowników Administratora;
b)  Klientów Dietetyka Administratora.

3. Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie danych osobowych:
a)  Klientów Dietetyka, których dane zostaną wprowadzone przez Administratora do Alloweat lub dane, które Klient Dietetyka sam będzie wprowadzał w ramach korzystania z Konta Klienta Dietetyka, w tym wizerunek imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz dane dotyczące stanu zdrowia Klienta Dietetyka, oraz dokumenty medyczne zawierające dane medyczne,
b)  osób kontaktujących się z Przetwarzającym w imieniu Administratora, w celu korzystania z usług Alloweat, w tym osób upoważnionych do kontaktu w szczególności pracowników i współpracowników Administratora – tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. 

4. Celem przetwarzania danych osobowych wskazanych w ust. 3 powyżej jest wykonywanie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu przez Alloweat, w szczególności umożliwienie nieprzerwanego dostępu do wszystkich funkcjonalności Alloweat, jak również prowadzenie statystyk w celach naukowych na podstawie zanonimizowanych danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych będzie adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

5. Przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe w formie papierowej lub przy wykorzystaniu systemów informatycznych. Przetwarzanie danych osobowych w szczególności polegać będzie na: utrwalaniu, organizowaniu, porządkowaniu, przechowywaniu, pobieraniu, przeglądaniu, wykorzystywaniu, usuwaniu lub niszczeniu danych osobowych, gromadzeniu, wyświetlaniu.

6. Charakter przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszego Regulaminu polega na regularnym dostępie do danych, determinowanym potrzebami związanymi z wykonywaniem obowiązków Utrition, jako dostawcy usług świadczonych za pośrednictwem Alloweat.

7. W przypadku kiedy Administrator nie jest administratorem powierzonych danych osobowych, oświadcza on, że uzyskał od właściwego administratora danych osobowych lub innych właściwych osób, zgodę na powierzenie przetwarzania danych.

8. Przetwarzający i Administrator na potrzeby realizacji usług opisanych w niniejszym Regulaminie będą traktować wszelkie treści zamieszczane w Koncie Klienta Dietetyka jako poufne i nie będą ich ujawniać nikomu, z wyjątkiem podwykonawców do użytku wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług opisanych w niniejszym Regulaminie.

9. Podwykonawca, o którym mowa w niniejszym Regulaminie winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Przetwarzającego w niniejszym Regulaminie.

10. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane w związku ze świadczeniem usług określonych niniejszym Regulaminem, mogą skorzystać z prawa dostępu do swoich danych, żądać sprostowania, zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych poprzez skierowanie żądania do Przetwarzającego.

11. Przetwarzający oświadcza, że będzie realizował przetwarzanie danych osobowych na warunkach i zgodnie z treścią przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisów RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.). 

12. Przetwarzający zastosuje przy przetwarzaniu danych środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych, określone w przepisach RODO, w tym w szczególności w art. 32-36 RODO, tj. m.in. zapewni zabezpieczenie integralności i poufności danych osobowych przekazywanych za pomocą sieci Internet, w tym danych dotyczących uwierzytelniania Użytkowników ze strony Administratora za pomocą szyfrowania.

13. W przypadku usunięcia Konta Dietetyka, Przetwarzający zobowiązuje się w zależności od decyzji Administratora do zwrócenia mu danych osobowych lub do trwałego usunięcia danych w terminie 14 (czternastu) dni od dnia usunięcia Konta Dietetyka, z wyjątkiem wcześniej zanonimizowanych danych przetwarzanych w celach statystycznych, edukacyjnych i naukowych.

14. Przetwarzający zobowiązuje się do podjęcia środków zabezpieczających dane osobowe, o których mowa w art. 32 RODO, przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, tj. w szczególności:
a)  uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, obowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. Przetwarzający powinien odpowiednio udokumentować zastosowanie tych środków, a także uaktualniać te środki w porozumieniu z Administratorem;
b)  zapewnić, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie w celach i zakresie przewidzianym w niniejszej Umowie;
c)  prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO i udostępniać go Administratorowi na jego żądanie, chyba że Przetwarzający jest zwolniony z tego obowiązku na podstawie art. 30 ust. 5 RODO.

15. Przetwarzający zobowiązuje się w ramach wykonywania postanowień niniejszego § 9 Regulaminu do wsparcia Administratora w zakresie realizacji obowiązków wynikających z art. 32 – 36 RODO.

16. W przypadku podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych lub stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Przetwarzający zobowiązuje się, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od wykrycia, do przekazania Administratorowi informacji dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych, w tym informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO, przeprowadzenia wstępnej analizy ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, i przekazania wyników tej analizy do Administratora w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych oraz przekazania, na żądanie Administratora, Administratorowi wszystkich informacji niezbędnych do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 34 ust. 3 RODO, w ciągu 48 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych.

17. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15-22 RODO. W szczególności Przetwarzający zobowiązuje się do przygotowania i przekazania Administratorowi, na jego żądanie, informacji potrzebnych do spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą, w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania żądania Administratora. 

18. Administrator wyraża zgodę na zaangażowanie przez Przetwarzającego dowolnych osób trzecich w celu przetwarzania Danych Osobowych („Dalsze Podmioty Przetwarzające”). Administrator wyraża również zgodę na zatrudnienie dowolnych podmiotów trzecich na potrzeby przetwarzania Danych Osobowych przez Dalszy Podmiot Przetwarzający („kolejne Dalsze Podmioty Przetwarzające”). 

19. Przetwarzający zobowiązuje się oraz zapewnia, że zakres praw i obowiązków Podmiotu Przetwarzającego wynikających z relacji łączącej będzie miał w całości zastosowanie wobec Dalszych Podmiotów Przetwarzających oraz kolejnych Dalszych Podmiotów Przetwarzających, w szczególności w przedmiocie udzielenia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 32 RODO. Podmiot Przetwarzający zapewnia, aby Dalszy Podmiot Przetwarzający wypełniał obowiązki, którym podlega Podmiot Przetwarzający na mocy Umowy oraz RODO. Podmiot Przetwarzający pozostaje w pełni odpowiedzialny przed Administratorem za wykonanie obowiązków Dalszego Podmiotu Przetwarzającego zgodnie z jego umową z Przetwarzającym. Przetwarzający powiadamia Administratora o każdym przypadku niewywiązania się przez Dalszy Podmiot Przetwarzający z jego zobowiązań umownych. 

20. Przetwarzający informuje, że może dochodzić do Transferu Danych poza Europejski Obszar Gospodarczy („Państwo Trzecie”) lub organizacji międzynarodowej przez Przetwarzający i odbywa się zgodnie z rozdziałem V RODO.

21. Przetwarzający korzysta z usług Dalszego Podmiotu Przetwarzającego w celu przeprowadzenia określonych czynności przetwarzania (w imieniu Administratora), które wiążą się z przekazywaniem Danych Osobowych w rozumieniu rozdziału V RODO, Administrator wyraża zgodę na to, by podmioty te mogły zapewnić zgodność z rozdziałem V RODO za pomocą standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO, pod warunkiem, że spełnione są warunki stosowania tych standardowych klauzul umownych.
Odpowiednie standardowe klauzule umowne będą dostępne u Administratora.

22. Przetwarzający i Administrator zobowiązują się stosować do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO.

23. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Przetwarzającego, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych, skierowanej do Przetwarzającego, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Przetwarzającego, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy.


§ 11 PRAWA AUTORSKIE

1. Właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej związanych z Alloweat jest Utrition.

2. Co do materiałów stworzonych przez Utrition: wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste do utworów wykorzystanych w ramach Alloweat należą do Utrition. Żadne z postanowień Regulaminu nie przenosi na Użytkowników żadnych uprawnień do rozporządzania tymi prawami, z wyjątkiem praw wyraźnie przyznanych w Regulaminie, na rzecz Dietetyków.

3. Utrition udziela Dietetykom korzystającym z odpłatnych usług świadczonych w ramach Alloweat, ograniczonej w czasie, okresem korzystania z usług Utrition na podstawie zawartej umowy, licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania z Materiałów opracowanych i udostępnionych przez Utrition w ramach Alloweat, wyłącznie na użytek Dietetyka związany bezpośrednio z korzystaniem przez Dietetyka z usług Utrition w ramach Alloweat. Wynagrodzenie Utrition z tytułu udzielenia niniejszej licencji wliczone jest w ceny poszczególnych usług lub pakietów usług Utrition dla Dietetyków określonych w Cenniku.

4. Udzielana licencja uprawnia do wyświetlania Materiałów na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Dietetyka oraz na ekranie urządzenia Klienta Dietetyka do korzystania z usług Alloweat, oraz zapisywania Materiałów na dowolnych nośnikach pamięci elektronicznej i drukowania.

5. Co do Materiałów stworzonych przez Dietetyka: z chwilą zawarcia umowy o świadczenie usług, Dietetyk przyznaje Utrition niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną i nieograniczoną terytorialnie licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich Materiałów, które zostały opracowane przez Dietetyka i udostępnione w ramach Alloweat i są objęte autorskimi prawami Dietetyka. Licencja ta wygasa z chwilą usunięcia przez Dietetyka Materiałów lub rozwiązania umowy o świadczenie usług oraz usunięcia Konta w Alloweat, z wyjątkiem Materiałów, które po ich zamieszczeniu przez Dietetyka w Alloweat, przeszły pozytywną weryfikację dokonaną przez zespół Alloweat i wyświetlane są w ogólnodostępnej bazie Alloweat. W takim wypadku, pomimo usunięcia Konta Dietetyka, Klienci lub inni Użytkownicy Alloweat będą nadal mieli dostęp do Materiałów, wyświetlanych w ogólnodostępnej bazie Alloweat.

6. Licencja, o której mowa powyżej obejmuje uprawnienie Utrition do:
a)  rozpowszechniania Materiałów w sieci Internet;
b)  prawo do ich zwielokrotniania, tworzenia kopii, opracowań i przeróbek Materiałów;
c)  decydowania o rozpowszechnianiu Materiałów bez oznaczenia ich autorstwa.

7. Utrition ma prawo do korzystania z opracowań i przeróbek Materiałów w sposób właściwy dla Materiałów. Utrition ma również prawo do wykorzystywania Materiałów do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy. Dietetyk, akceptując Regulamin i zawierając z Utrition umowę o świadczenie usług, zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych wobec Utrition w zakresie, w jakim uniemożliwiałoby to korzystanie przez Utrition z przedmiotowej licencji.


§ 12 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Usługodawca niniejszym nie wyraża zgody na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawarciem umowy za pośrednictwem Alloweat na drodze postępowania mediacyjnego.

2. Użytkownik będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta może skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, poprzez:
a)  zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
b)  zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, będącym konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, a Usługodawcą,
c) skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Szczegółowe informacje dotyczące polubownego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są za pośrednictwem strony internetowej https://uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

4. Ponadto, konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, zawartych przez Internet.

5. Przed skierowaniem sprawy do sądu polubownego należy przeprowadzić i zakończyć postępowanie reklamacyjne, a ponadto, obydwie strony sporu muszą wyrazić zgodę na wszczęcie postępowania przed sądem polubownym. W pozostałych wypadkach sprawy sporne powinny zostać poddane właściwym sądom powszechnym.


§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin może podlegać z ważnych powodów i z zastrzeżeniem prawa wypowiedzenia umowy przez Dietetyka oraz usunięcia Konta przez Klienta Dietetyka następującym zmianom:
a) warunków świadczenia usług,
b) warunków korzystania z usług,
c) zmianą wyglądu oraz zasad działania Alloweat,
d) wynikającym ze zmian obowiązujących przepisów prawa.

2. Regulamin wchodzi w życie od dnia 20.01.2024. Zmiany Regulaminu obowiązują, począwszy od daty ich publikacji w Alloweat (w formie dodatkowo wyświetlanego komunikatu). Ponadto Utrition poinformuje o dokonanych zmianach Regulaminu każdorazowo Użytkownika logującego się do jego konta w Alloweat poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu. W przypadku zmian cen wynikających z Cennika, zmiany te nie pozostają bez wpływu na wcześniej wykupione i opłacone pakiety (abonamenty). Użytkownik może nie wyrazić zgody na zmianę Regulaminu, wypowiadając Umowę o świadczenie usług zgodnie z §5 Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług Utrition świadczonych w ramach Alloweat rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Utrition.

5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okażą się lub uznane zostaną za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.