Dołącz do cyfrowego roadshow alloweat 2.0, podczas którego odsłonimy 5 kluczowych funkcjonalności i pokażemy w praktyce, jak dzięki nim odmienisz swój biznes dietetyczny. Dowiedz się więcej

Polityka prywatności
Prywatność dla nas jest bardzo ważna. Dlatego też przygotowaliśmy poniższy dokument, by w prosty sposób opisać zasady, jakimi będziemy się kierować w trakcie przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli będziecie Państwo mieli jakiekolwiek pytania, proszę pisać na adres legal@alloweat.com.

Kim jest Administrator Danych Osobowych?
Administratorem – czyli podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Utrition spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin, KRS: 000835147, NIP: 9462696354, REGON: 38582983 (Utrition).

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Co do zasady przetwarzamy dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia danej usługi lub realizacji umowy. W takim wypadku przetwarzamy dane osobowe klientów, kontrahentów Utrition, osób kontaktujących się z Utrition w celu uzyskania informacji o ofercie, podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów, podjęcia współpracy lub zawarcia umowy, tj. w szczególności następujące dane osobowe: imię i nazwisko, mail, nr telefonu, miejsce zamieszkania, nr NIP.

Ponadto, jeśli wyrazicie Państwo na to zgodę w celu należytego wykonania świadczonych przez nas usług, będziemy mogli przetwarzać Państwa dane wrażliwe. Jednocześnie, zwracamy uwagę, że każdorazowe podawanie osobiście, za pośrednictwem stron internetowych, wiadomości mailowej lub w trakcie rozmowy telefonicznej informacji ze szczególnej kategorii danych osobowych, jakimi są dane wrażliwe, będzie oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

Na podstawie odrębnych umów będziemy również przetwarzać dane klientów naszych kontrahentów (Klientów Dietetyków), na ich zlecenie zgodnie z umową.

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane?
Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie:
a)  udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody (np. poprzez skierowanie do nas wiadomości mailowej czy też skierowanie wiadomości poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej, zaakceptowanie regulaminu aplikacji Alloweat lub niniejszej polityki prywatności), art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b)  w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie oraz realizacja zamówień – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
c)  w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
d)  obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit c RODO)

Cele, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe, są następujące:
a)  zapewnienie jak najwyższej jakości świadczonych przez nas usług, tj. w sytuacji, w której są lub zostaną Państwo stroną łączącej nas umowy, będziemy przetwarzać jedynie dane osobowe niezbędne do jej realizacji, przykładowo będą to Państwa imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP;
b) prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, którymi są: wykonanie umów i realizacja zleceń, należyte świadczenie usług na Państwa rzecz, prowadzenie danych statystycznych, związanych z odwiedzinami naszej strony internetowej, ulepszenia naszych usług i dopasowania ich do Państwa spersonalizowanych potrzeb, jak również prowadzenie marketingu i własnej promocji na rynku usług.

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Użytkownik nie podlega profilowaniu.

Komu możemy przekazać Państwa dane?
Państwa dane będą przekazywane jedynie zaufanym podmiotom z nami współpracującym, tj. w szczególności Państwa dane mogą być przekazane naszym kontrahentom, podwykonawcom, współpracownikom lub usługodawcom, którzy pomogą nam w realizacji wykonywanej usługi (np. podmioty świadczące usługi informatyczne, pocztowe, kurierskie, księgowe, związane z realizacją zamówień). Przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi, nie uprawnia go do dowolnego z nich korzystania, a jedynie do przetwarzania w celach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych, z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania i w zakresie niezbędnym dla należytego świadczenia dla Państwa usług oraz realizacji wiążących nas umów. Przekazanie danych osobowych nie zwalnia nas (jako przekazującego) z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Wskazujemy, że Państwa dane mogą być też przekazywane organowi publicznemu, ale wyłącznie w sytuacji, gdy upoważnienie takie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i o ile organ przedstawi w tym zakresie odpowiednie żądanie.

W ramach przekazywania danych osobowych możliwe jest ich przekazywanie i następnie przechowywanie w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W przypadkach, kiedy dane przekazywane będą do podmiotów działających poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Państwa prawo do prywatności będzie nadal respektowane z zachowaniem należytych standardów.

W każdym przypadku mogą Państwo uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego. Celem jej uzyskania należy skontaktować się z Administratorem.

W przypadku przekazywania danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego do przekazywania dochodzi zazwyczaj na podstawie:
1. decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony tj. Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r., dostępnej tu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN
W sytuacjach zaś, jeśli w tym zakresie nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji, dane osobowe zostaną odpowiednio zabezpieczone za pomocą standardowych klauzul ochrony wskazanych w Decyzji Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dostępnej tu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN

Dodatkowo jeżeli jesteś członkiem naszej grupy na portalu społecznościowym Facebook informujemy, że współadministratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego przez nas fanpage’a oraz grupy jest również spółka Meta Platforms Ireland Limited. To oznacza, że Administrator oraz dany Meta wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z podejmowanymi przez Ciebie działaniami związanymi z naszą grupą lub inną Twojej aktywności, która wiąże się z naszym fanpage. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez właściciela Serwisów znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/privacy/policy/

Dostawcą platformy społecznościowej Facebook jest Meta Platforms Ireland Ltd., z siedzibą przy 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (zwana dalej: „Meta” lub „Facebook”)

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będzie to celowe, z punktu widzenia łączących nas stosunków prawnych, tj. do czasu istnienia podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych. Przykładowo, w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę; w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz po jej wykonaniu do momentu upływu terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających; a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Ponadto, Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

Jakie posiadają Państwo uprawnienia?
„RODO” przewiduje szereg uprawnień dla osób, których dane osobowe są gromadzone i przetwarzane. Zgodnie z RODO posiadają Państwo:
a)  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b)  prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
c)  prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
d)  w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo jej wycofania,
e)  prawo do przenoszenia danych,
f)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej informacji, lub sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami na adres legal@alloweat.com. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Ponadto, przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Pliki Cookies
Serwis Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Czytelnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Są to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta (takich jak Google). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać na stronie www.allaboutcookies.org.

Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Czytelnika. Serwis wykorzystuje cookie do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji serwisu. Korzystanie z „cookies” nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych i adresowych Czytelnika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

Cookies stosowane są do następujących celów: zachowanie bezpieczeństwa usług i zapobiegania oszustwom, ułatwienia wydajności strony, rejestracja wizyt do celów marketingowych i statystycznych, korzystanie z funkcji społecznościowych, wspieranie personalizacji stron internetowych (np. zapisywania ustawień języka). Pliki cookies mogą być również wykorzystywane i zamieszczane przez współpracujących z Administratorem partnerów – podlegają wówczas politykom cookie lub polityką prywatności zamieszczających je podmiotów.

Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania w celu marketingu z narzędzia Google Tag Manager. Wiąże się to z wykorzystywaniem cookies firmy Google, na przykład kodów Google Ads.

Zakres oraz cel gromadzenia danych, oraz droga kontaktu i realizacji praw czy dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Zwyczajowo przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w urządzeniu. Administrator informuje, że można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu.

W przypadku stosowania Google Chrome, instrukcja znajduje się tutaj – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

W przypadku stosowania Mozilla Firefox, instrukcja znajduje się tutaj – https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

W przypadku stosowania Safari, instrukcja znajduje się tutaj – https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL

W przypadku stosowania Microsoft Edge, instrukcja znajduje się tutaj – https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/devtools-guide/debugger/cookies

W przypadku stosowania Internet Explorer, Administrator sugeruje zmianę narzędzia na któreś z powyższych, a ponadto instrukcja znajduje się tutaj – https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Administrator czuje się w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej
i ograniczenie jej funkcjonalności.W każdym momencie mogą Państwo zwrócić się do Administratora w celu skorzystania
z któregokolwiek z przysługujących Państwu uprawnień.